پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 15کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 27 کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 8000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 3000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک
پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 14کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 24کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 6000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500 کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*13وزن: 15.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1250کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 23کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 18کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2250کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 15کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 14.200کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3500کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک
پالت پلاستیکی: 110*110*15وزن: 10.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 2500کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 15.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3500کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 16کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3500کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 60*90*15وزن: 6.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 800کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 400کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 70*100*15وزن: 8.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 1250کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 12.900کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3500کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 10.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 2000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 14کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 12.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک:1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 12.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1250کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت
پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 18کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت