باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*76
وزن :36کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت 4000کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک 1500کیلوگرم
مدل :دورباز
تعداد جایگیری در کانتینر :100