باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*91
وزن :45کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت 5000کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک 2000کیلوگرم
مدل :دوربسته
تعداد جایگیری در کانتینر :72
تعداد جایگیری در کانتینر 40فوت:82