باکس پالت پلاستیکی

باکس پالت پلاستیکی 100*120*76
وزن :30کیلوگرم
تحمل بار در حالت ثابت 4000کیلوگرم
تحمل بار در حالت متحرک 1500کیلوگرم
مدل :دوربسته
تعداد جایگیری در کانتینر :100