پالت پلاستیکی کد 125

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 15کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 124

پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 27 کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 8000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک 3000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک

پالت پلاستیکی کد 123

پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 14کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 4000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 122

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 24کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 6000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500 کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 121

پالت پلاستیکی: 100*120*13وزن: 15.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1250کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 120

پالت پلاستیکی: 100*120*15وزن: 23کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 119

پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 18کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2250کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 118

پالت پلاستیکی: 80*120*15وزن: 15کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 5000کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 2500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت

پالت پلاستیکی کد 117

پالت پلاستیکی: 110*130*15وزن: 14.200کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 3500کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1500کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک

پالت پلاستیکی کد 116

پالت پلاستیکی: 110*110*15وزن: 10.5کیلوگرم تحمل بار در حالت ثابت: 2500کیلوگرم تحمل بار در حالت متحرک: 1000کیلوگرم قابلیت جابه‌جایی با لیفتراک و جک پالت